Road To Cybersecurity
cyberesecurity

Road To Cybersecurity

Road To Cybersecurity โครงการดีๆ เรียนฟรี สำหรับ นักศึกษา

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษา สาขา IT ชั้นปีที่4 ที่สนใจ CYBERSECURITY ในด้านการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลในโลกออนไลน์พร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการป้องกัน รวมถึงความรู้ด้าน Application Security ,Network Security ,Ethical Hacking and Incident Response

 

Share