SMB Cybersecurity ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน!

88% ของข้อมูลที่รั่วไหล เกิดขึ้นจาก Human error

Cyberattacks ในธุรกิจบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางยังถูกโจมตีต่อเนื่อง(SMBs) เพราะเชื่อว่า องค์กรเหล่านี้ไม่มี security tools ในการป้องกันที่ดีจึงตกเป็นเป้าได้ง่าย 

Cisco ตั้งข้อสมมุติฐานทางด้านความปลอดภัยที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในหน่วยงาน SMBs ถึงความสำคัญที่มีมากกว่า 87% ทางด้านความมั่งคงความปลอดภัย 

ในความเป็นจริง ความผิดพลาดเหล่านี้ 88% ของข้อมูลที่รั่วไหล เกิดขึ้นจาก Human error  และผู้โจมตีก็มักจะใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ในการ Social engineering attacks อย่างเช่นการ Phishing ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานรั่วไหล รวมไปถึงการติดตั้งมัลแวร์ลงบนเครื่อง 

ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและการนำโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้ในกลุ่ม  SMBs ซึ่งการวางระบบป้องกันที่ดีจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจจากผู้ใช้งานได้ 

อ้างอิง: https://thehackernews.com/2020/09/smb-cybersecurity.html 

Share