Applications | SOSECURE MORE THAN SECURE

พบข้อมูล WhatsApp 500 ล้านรายการใน Hacking Community Forum 

Hacking Community Forum ขายฐานข้อมูล WhatsApp 487 ล้านหมายเลข

พบผู้ไม่ประสงค์ดีได้โพสต์โฆษณาบน Hacking Community Forum โดยมีฐานข้อมูล 2022  
ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ WhatsApp 487 ล้านหมายเลข และ ฐานข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลผู้ใช้ WhatsApp จาก 84 ประเทศ  

หมายเลขโทรศัพท์ที่มากที่สุดคือ อียิปต์ (45 ล้านคน), สหรัฐฯจำ (32 ล้านคน), อิตาลี (35 ล้านคน), ซาอุดีอาระเบีย (29 ล้านคน), ฝรั่งเศส (20 ล้านคน) และตุรกี (20 ล้านคน) 

ผู้ไม่ประสงค์ดีขายชุดข้อมูลของสหรัฐฯ ในราคา 7,000 ดอลลาร์ ,สหราชอาณาจักร 2,500 ดอลลาร์ และเยอรมนี 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมักถูกใช้ในการโจมตีแบบ smishing และ vishing   

ผู้ไม่ประสงค์ดีไม่ได้ระบุว่าใช้วิธีไหนเพื่อรวบรวมข้อมูลและกล่าวว่าตัวเลขทั้งหมดในอินสแตนซ์นั้นเป็นของผู้ใช้ WhatsApp ที่ใช้งานอยู่ 

Ref : https://cybernews.com/news/whatsapp-data-leak/ 

 

Share