Cybersecurity Awareness เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรรู้

Cybersecurity Awareness รู้ทันภัยก่อนตกเป็นเหยื่อ | SOSECURE

Cybersecurity Awareness การตระหนักรู้ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

Cybersecurity Awareness คืออะไร Cybersecurity Awareness คือการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กร ซึ่งการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness หรือ Security Awareness นี้ เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ซึ่ง Cybersecurity Awareness ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การรู้จักเทคโนโลยีหรือมีความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเน้นไปถึงการที่ทุกคนในองค์กรมีความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดให้เข้าใจง่าย ๆ การสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัย Cybersecurity Awareness หรือ Security Awareness ก็คือการทำให้ผู้ใช้, พนักงาน, หรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรรู้จักและมีความสามารถในการระวังและป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

โดยสิ่งที่สามารถช่วยในการสร้าง Cybersecurity Awareness ให้กับทุกคนภายในองค์กรได้ นั่นก็คือการจัดอบรม Security Awareness Training เสริมการเรียนรู้และทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Cybersecurity Awareness เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบุคลากรภายในองค์กรจะมีความพร้อมในการค้นหา ป้องกัน และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

 

Cybersecurity Awareness สำคัญกับองค์กรอย่างไร? 

เนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ Cybersecurity เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศของตนเอง เรียกได้ว่าการทำ Cybersecurity Awareness ก็คือหนึ่งในมาตรการที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ที่นำไปสู่การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Cybersecurity Awareness จะสำคัญกับองค์กรมากน้อยแค่ไหนนั้น? ตาม SOSECURE ไปดูกันได้เลย

  ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

เนื่องจากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงสามารถสังเกตและป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

  ป้องกันการบุกรุก

การรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการที่ผู้ไม่หวังดีใช้ในการโจมตีจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการบุกรุก และเสริมความสามารถในการรู้จักและป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับองค์กรได้

  ป้องกันการรั่วไหลข้อมูล

การตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness สามารถช่วยให้บุคลากรในองค์กรระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับได้ในระดับหนึ่ง

ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ 

เมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การกู้คืนข้อมูล การแก้ไขระบบที่เสียหาย เป็นต้น การลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์จะช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

การที่บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติที่ดีของ Cybersecurity คือสิ่งที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อทุกคนภายในองค์กรรู้จักกับสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้องค์กรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดี และย่อมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถรักษาความน่าเชื่อถือจากลูกค้าได้อีกด้วย 

สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ 

การมีความรู้และการตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness มีผลต่อภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ย่อมแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวที่รวดเร็ว 

อีกหนึ่งความสำคัญของ Cybersecurity Awareness คือช่วยให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถสังเกตและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยได้อีกด้วย 

การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness หรือ Security Awareness ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการเชิงรุกเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมสำหรับทุกองค์กร 

 

องค์กรจะเริ่มทำ Cybersecurity Awarenes ได้อย่างไร?

สำหรับองค์กรที่กำลังจะเริ่มทำ Cybersecurity Awarenes เพื่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไรนั้น ทาง SOSECURE ขอแนะนำตัวอย่างกิจกรรม Cybersecurity Awareness หรือ Security Awareness Training ที่องค์กรต่าง ๆ สามารถที่จะทำได้ ดังนี้ 

  การอบรม สัมมนาด้าน Cybersecurity ให้กับบุคลากรในองค์กร

  การทำแบบทดสอบความรู้ด้าน Cybersecurity ให้กับบุคลากรในองค์กร

  เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้าน Cybersecurity ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร

  จัดทำคู่มือปฏิบัติตนด้าน Cybersecurity สำหรับบุคลากรในองค์กร

ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ควรมีการพิจารณาเลือกกิจกรรม Cybersecurity Awareness หรือ Security Awareness Training ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรในองค์กร

Security Awareness Training ควรครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง?

  • เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์

ประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบบ่อย วิธีการทำงานของภัยคุกคาม และวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

  • เรื่องนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กร 

วิธีปฏิบัติตามนโยบายและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตาม

  • แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศขององค์กร 

  • เครื่องมือและเทคโนโลยี

เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่องค์กรใช้ วิธีใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี รวมถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

  • การตอบสนองต่อเหตุการณ์

วิธีดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ วิธีรวบรวมหลักฐาน และวิธีรายงานเหตุการณ์

โดยเนื้อหาของ Security Awareness Training ควรมีความเหมาะสมกับระดับความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้การฝึกอบรมควรมีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถจดจำเนื้อหาและนำไปปฏิบัติได้จริง

หลังจากที่ได้รู้กันไปแล้วว่า Cybersecurity Awareness คืออะไร Cybersecurity Awareness สำคัญกับองค์กรอย่างไร สำหรับองค์กรไหนที่กำลังมองหาการอบรมสัมมนาด้าน Cybersecurity ให้กับบุคลากรในองค์กรอยู่ละก็ ทาง SOSECURE ได้มีการจัดอบรม Security Awareness Training ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความอันตรายจากภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งหากองค์กรไหนสนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง SOSECURE (โซซีเคียว) ได้เลยที่นี่!

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ทาง SOSECURE ยังได้มีการจัด Workshop (Online) เกี่ยวกับ Cybersecurity Awareness อีกด้วย ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในเร็ว ๆ นี้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา หรือ FACEBOOK: SOSECURE

Share