Security Awareness Program

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งนั้นทำให้ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นองค์กรจึงต้องรับมือต่อภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิ์ภาพและเป็นรูปธรรม     ซึ่งการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security Awareness) นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงขององค์กรในมิติของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ในองค์กรซึ่งอาจจะถูกโจมตีและทำให้องค์กรได้รับความเสียงหายในรูปแบบต่าง ๆ เช่นผลกระทบด้านการเงินหรือชื่อเสียง เป็นต้นฯ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เกิดประสิทธิ์ภาพและวัดผลได้ทางบริษัท SOSECURE จะได้นำเสนอการซ้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Drill) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนถูกโจมตีด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้งานงานระดับต่าง ๆ และวัดผลระดับความตระหนักของกลุ่มเป้าหมายซึ่งทางบริษัท SOSECURE จะทำการเก็บข้อมูลในสถานะต่าง ๆ และจัดทำผลสรุปให้แก่ผู้บริหารซึ่งสามารถเป็นตัวชี้วัดผลในการจัดฝึกอบรมและระดับความในหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

รูปแบบการให้บริการ

 

          ทางบริษัท SOSECURE จะดำเนินการตามแนวทางตามรูปที่ 1 โดยจะมีการจัดฝึกอบรม Cybersecurity Awareness Training เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ จากหลักสูตรจากนั้นทางบริษัท SOSECURE ก็จะทำการจำลองสถานะการณ์และโจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ให้กลุ่มเป้าหมายรู้ตัวและจะทำการเก็บข้อมูลเพื่อทำผลสรุปต่อไป และนำผลการซ้อมมาปรับปรุงและพัฒนาทักษะด้านความตระหนักความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป

     

รูปที่ 1 แนวทางการดำเนินงาน Cybersecurity Awareness Training Program

หัวข้อในการฝึกอบรมความตระหนักความปลอดภัยทางไซเบอร์มีดังนี้

 • Information Technology in Daily Life
 • Cybersecurity Threat and Trend
 • Cybersecurity Law and Regulators
  • Thailand’s Computer-related Crime Act 2017
  • The Personal Data Protection Law
  • Payment Card Industry Data Security Standard
  • ISO 27001:2013
  • Organization Security Policies
 • Cybersecurity Threat
  • Identity Theft Techniques
  • Privacy Breach
  • Social Engineering Threat
  • Hacking Techniques
  • Smartphone Threat
  • Malware Threat
  • Wireless Threat
  • Social Networking Threat
  • Spy Gadget and Tracking Devices
  • Internet of Things Threat
 • Cybersecurity Threat Countermeasure
  • Securing your Personal / Corporate Computer
  • Securing your Identity
  • Securing Mobile/Smartphone
  • Securing Personal Data
  • Securing Internet Usage
  • Aware of Social Engineering Techniques
  • How to response when account/Computer was hacked

และในการดำเนินการซ้อมทางบริษัท SOSECURE จะมีวิธีการดำเนินการในรายละเอียดตามรูปที่ 2 ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน


รูปที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. Planning

เป็นขั้นตอนที่ทางบริษัท SOSECURE จะเข้าไปวางแผนและเลือกเหตุการณ์ที่จะนำไปซ้อมกับกลุ่มเป้าหมายและกำหนดการณ์ต่าง ๆ ในโครงการรวมไปถึงการเซ็นสัญญารักษาความลับและหนังสือยินยอมการซ้อมให้กับทางบริษัท

 1. Implementation

ทางบริษัทจะดำเนินการติดตั้งและดำเนินการฝึกอบรมและจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อระบบของลูกค้าและวิธีการวัดผลต่าง ๆ

 1. Drill and Exercise

ทำการสร้างสถานการณ์ตามกำหนดการณ์ที่วางแผนไว้และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำรายงาน

 1. Report

นำข้อมูลที่ได้จากการจำลองสถานการณ์ทีทำผลสรุปและนำเสนอและออกรายงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

และทางบริษัท SOSECURE สามารถสร้างเหตุการณ์จำลองได้ตามรูปที่ 3 ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์