CYBERSECURITY COMPLIANCE | SOSECURE MORE THAN SECURE

Cybersecurity Compliance ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

สถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว พร้อมกับภัยคุกคาม    ด้านไซเบอร์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเงาตามตัว

จึงทำให้ผู้วางกฎระเบียบ (Regulator) ที่มีหน้าที่กำกับดูแลแต่ละอุตสาหกรรมได้กำหนดหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์   ให้แต่ละบริษัทปฏิบัติตาม

เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริการของเราสามารถทำการตรวจประเมิน (Assessment) หรือ ดำเนินการวางแนวปฏิบัติ (Implement) ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่ Regulator แต่ละอุตสากรรม กำหนดได้ พร้อมกับลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์และหลีกเลี่ยงบทลงโทษต่าง ๆ อันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบของ Regulatorอย่างมีประสิทธิภาพ