Penetration testing ทดสอบ เจาะ ระบบ

SOSECURE – ทีมงานมืออาชีพรับอบรมทางด้าน Cybersecurety เพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง รวมทั้ง Penetration Testing การทดสอบไม่ให้มีการเจาะระบบจากเเหล่งภายนอกมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ปลอดภัยมากขึ้น

Add Your Comments