หลักสูตรเรียนรู้การตรวจจับภัยคุกคาม

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (24 ชม.)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Threat Intelligent Engineer
 • Security Analyst
 • Cybersecurity Engineer

PART 1 : Threat
Hunting

 • Overview Threat Hunting
 • IOC (Indicator of Compromise)
 • Threat Hunting Methodology
  • Cybersecurity Threat
  • Cyber Kill Chain
  • MITRE ATT&CK
 • Threat Exchange Source
 • Threat Exchange Protocols
  • TAXII (Trusted Automated Exchange Of Indicator Information)
  • Threat Exchange Format & Protocol (STIX)
 • Threat Data Feed
 • Intelligent News Feed
 • Overview OSINT (Open-Source Intelligent Tool)
 • Overview MISP (Malware Information Sharing Platform)
 • Workshop Threat Sharing Platform
 • Workshop Using OSINT (Open-Source Intelligent Tool)

Part 2 : Host-Based Threat Hunting

 • Host-Based IOC (Indicator of Compromise)
  • File System Level
  • Registry Level
  • Memory Level
 • How to Apply IOC for Host-Based Scanning
 • Importing and Integrate IOC data from Threat Intelligent
 • IOC Scanner Tools
 • SCAP Protocol and Automate Vulnerability Detection
 • Workshop Vulnerability Detection with Open SCAP
 • Workshop Import and Integrate IOC to Host-Based Scanner
 • Workshop Host-Based IOC Scanner (Windows and Unix)

Part 3 : Network-Based
Threat Hunting

 • Malicious Code Activity
 • Log Management architecture design
 • Network-Based IOC (Indicator of Compromise)
 • Microsoft Windows Event Log Analysis
  • Hunting Compromised Account
  • Use of SYSTEM privilege accounts
  • Malicious RDP logon
  • Pass-the-Hash/Pass-the-Ticket Techniques
  • Malicious Executable
 • Workshop Traffic Analysis
 • Workshop Real World Cybersecurity attack detection
 • Log Analysis Tools
 • Workshop Log Analysis (Splunk & Sysmon)

Part 4 : Malware
Hunting

 • Memory Architecture
 • Memory Dump
 • Malware Activity
 • Hunting Malware In RAM
 • Malware Analysis Tools
 • Create & Deploy Yara Rule
 • Workshop Advance Malware Detection (Without Anti – Malware Solution)
 • Workshop Capturing Real World Malware Hunting
 • Workshop Creating Your OWN malware and IOC Signature

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure