กำหนดการอบรมปี 2019

6-8 Nov 2019

หลักการและเหตุผล

ในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการโจมตีและเทคนิคต่าง ๆ ที่ทันสมัยและอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการที่ได้มาตรฐานก่อนถึงจะสามารถคิดหาแนวทางการตอบสนองหรือแนวทางการแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น            

หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะดำเนินการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์ และองค์ความรู้ในภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ตามประเภทของภัยคุกคามซึ่งจะเป็นการฝึกปฏิบัติทั้งวิธีการโจมตีและแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในการดำจัดตั้งทีมและกำหนดบทบาทหน้าที่ในการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงานและขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐานสากลในระหว่างการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการโจมตีหรือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในด้านการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Senior Security Analyst
 • Incident Response Team
 • Forensic Analyst
 • SOC Manager

ระยะเวลาการอบรม

3 Days

เนื้อหาหลักสูตร

 • Introduction of Cybersecurity Framework and Cyber resilience
 • Introduction of Incident Management
  • Incident Response vs. Incident Handling
  • Incident Management Tools
 • Incident Handling Methodology
  • Prepare
  • Detect & Analysis
  • Containment ,Eradication ,Recovery
  • Post-Incident
 • Incident Response Preparation
  • Setting up Incident Response Team
  • Roles and Responsibility
  • Incident Response Tools & Resources
  • Develop Incident Response Process & Workflow
  • How to coordinate with SOC and other team
 • Incident Threats and Categories
  • Cyber Kill Chain and Hacking Methodology
  • Web Application Attack
  • Malware & Backdoor
  • Unauthorized Access
  • Unauthorized Use
  • Denial of Service
 • Workshop: Know your Enemy
  • Cyber Kill Chain and Hacking Methodology
  • Web Application Attack
  • Malware & Backdoor
  • Unauthorized Access
  • Unauthorized Use
  • Denial of Service
 • Incident Handling Case Study by Category
  • Cyber Kill Chain and Hacking Methodology
  • Web Application Attack
  • Malware & Backdoor
  • Unauthorized Access
  • Unauthorized Use
 • Incident Handling Tools
  • Evidence Acquisition Tools
  • Evidence Analysis (Forensics)
 • Workshop Incident Handling
  • Real World Incident Response
  • How to response Unauthorized Use Activities
  • How to response Malicious Code Activities
  • How to response System Compromise Activities
  • How to response Web Application incident
  • How to response incident on Cloud
  • Evidence Acquisition
  • Workshop Evidence Acquisition

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร.061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure