เรียนรู้การรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์

หลักการและเหตุผล

ในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการโจมตีและเทคนิคต่าง ๆ ที่ทันสมัยและอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการที่ได้มาตรฐานก่อนถึงจะสามารถคิดหาแนวทางการตอบสนองหรือแนวทางการแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะดำเนินการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์ และองค์ความรู้ในภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ตามประเภทของภัยคุกคามซึ่งจะเป็นการฝึกปฏิบัติทั้งวิธีการโจมตีและแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในการดำจัดตั้งทีมและกำหนดบทบาทหน้าที่ในการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงานและขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐานสากลในระหว่างการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการโจมตีหรือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในด้านการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Senior Security Analyst
 • Incident Response Team
 • Forensic Analyst
 • SOC Manager

ระยะเวลาการอบรม

3 Days

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร.061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure