ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS)

ประโยชน์ของมาตรฐาน

  • ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีคุณค่าและทรัพย์สินทางปัญญา
  • ช่วยรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และประสบความสำเร็จในการดำาเนินธุรกิจใหม่
  • ช่วยป้องกันการลงโทษและการสูญเสียด้านการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการฝ่าฝืนด้านข้อมูล
  • เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
  • ปกป้องและเพิ่มชื่อเสียงขององค์กร
  • สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ช่วยองค์กรในการดำเนินการ/ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎระเบียบ สัญญา กฎหมายและธุรกิจ