ทำไมต้องใช้ TECHNICAL AUDITING SERVICES?

          ปัจจุบันมีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆจึงมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงต้องมีการทำ TECHNICAL AUDITING เพื่อแน่ใจได้ว่าได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน

Service Description

ให้คำแนะนำและบริการตรวจสอบทางเทคนิคตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาข้อบกพร่องในการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ

– Customer Benefit

– ได้รับการตรวจสอบทางเทคนิคตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

– ปรับปรุงการตั้งค่าความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

– ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องในการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

– ได้รับคำแนะนำในการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ

– ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

– Why SOSECURE

SOSECURE มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงที่พร้อมให้คำแนะนำและบริการตรวจสอบทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร