ทำไมต้องใช้ THREAT HUNTING SERVICES ?

ปัจจุบันมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในประเทศไทยที่ส่งผลเสียต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เกิดจากด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนาให้สามารถถูกค้นพบได้ยากยิ่งขึ้น ทั้งนี้องค์กรจึงต้องมีการทำ THREAT HUNTING เพื่อตรวจสอบหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ในองค์กร

– Service Description

ให้คำปรึกษาและบริการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงการโจมตีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรจากข้อมูลบ่งชี้การโจมตี (Indicator of Compromise) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในองค์กร


– Customer Benefit

– ทราบถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลบ่งชี้การโจมตี (Indicator of Compromise) และกิจกรรมที่ผิดปกติ

– เข้าใจผลกระทบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ตรวจพบ

– มีความมั่นใจในความพร้อมใช้งานของระบบและการรักษาความลับของข้อมูล

– องค์ได้รับการให้คำแนะนำที่สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองและกำจัดภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

– Why SOSECURE

ทางบริษัท SOSECURE มีความเชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity และมีประสบการณ์ในมากกว่า 10 ปี และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน Security Operation Center ,Digital Forensics ,Incident Response และ Threat Hunting ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม SOSECURE Threat inSight ที่มีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในระดับสากล โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลและมีพันธมิตรกับองค์กรระดับโลก