หลักสูตร Web Application Hacking

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Penetration Tester
 • Security Professional

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (24 ชม.)

Module 1:
Introduction to Web Application Security

 • The Evolution of Web Applications
 • Components used in Enterprise Web Environments
 • Web Application Technologies
 • Web Application Security

Introduction of OWASP Projects

 • OWASP TOP 10
  Project 2017
 • OWASP Testing
  Guide Project
 • OWASP Code Review
  Project
 • Other OWASP
  Projects

Discovery and Identifying the Web Server, Web Application and Subsystem

 • Internet Host and
  Network Information Gathering
 • OS Fingerprinting
 • Web Server
  Fingerprinting
 • Application
  Fingerprinting
 • Investigating Web
  Service Vulnerabilities
 • Web harvesting
 • GHDB (Google Hack
  Database)
 • LAB: GHDB Scanners
 • LAB: Information
  Gathering for Web Application

Injecting

 • Command Injection
 • Web Scripting
  Languages Injection
 • SOAP Injection
 • SQL Injection
 • LDAP Injection
 • SMTP Injection
 • LAB: Injection
  Attacks
 • Countermeasures

Cross-Site Scripting

 • Reflected XSS
 • Stored XSS
 • DOM-Based XSS
 • Request Forgery
  XSS
 • Exploitation Techniques
 • LAB: XSS Attacks
 • Countermeasures

Authentication and Session Management

 • Authentication
  Technologies
 • Design Flaws in
  Authentication Mechanisms
 • Implementation
  Flaws in Authentication
 • Weaknesses in
  Session Token Generation
 • Weaknesses in
  Session Token Handling
 • LAB: Session
  Brute-Force
 • LAB: Session
  Hijack
 • Countermeasures

Attack: Bypassing Client-Side Controls

 • Transmitting
  (sensitive) Data via the Client
 • Bypass Client-Side
  Script Validation
 • LAB: Sensitive
  Data Tampering Attack
 • Countermeasures

Attack: Access Controls

 • Common
  Vulnerabilities
 • Attacking Access
  Controls
 • LAB: Broken Access
  Control Attack
 • Exploiting Path
  Traversal
 • LAB: Path
  Traversal Attack
 • Countermeasures

Application Logic

 • The Nature of
  Logic Flaws
 • Example:
  Real-World Logic Flaws
 • Avoiding Logic
  Flaws

Hacking Web Server

 • Vulnerable Web
  Server Configuration
 • Vulnerable Web
  Server Software
 • Countermeasures

Web Service Hacking

 • XXE Attack
 • SOAP Attack
 • XPath Attack
 • JSON Attack
 • LAB: Web Service Attack
 • Countermeasures

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure