Guess ผู้ค้าปลีกแฟชั่นเปิดเผยถึงการละเมิดข้อมูลหลังถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์

Guess เป็นแบรนด์แฟชั่น และร้านค้าปลีกของอเมริกาที่ก าลังมีการแจ้งไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงข้อมูลหลังจากถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งน าไปสู่การขโมยข้อมูล โดยทางบริษัทนิติวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รับการว่าจ้างเพื่อช่วยท าการตรวจสอบการเข้าถึงระบบของ Guess โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 และทางGuess ได้ใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และก าลังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าการแจ้งเตือนการละเมิดจะไม่เปิดเผยจ านวนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ แต่ข้อมูลที่ยื่นต่อส านักงานอัยการสูงสุดของรัฐ Maine แสดงให้เห็นว่ามีผู้ถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาเพียง 1,300 คน ระหว่างการโจมตีในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 การสอบสวนได้ระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลบางกลุ่มถูกเข้าถึง และได้ข้อมูลไปโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงของระบบ โดยบุคคลดังกล่าวได้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประกันสังคม, หมายเลขใบอนุญาตขับขี่, หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลขบัญชีทางการเงิน และหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต อาจรวมไปถึงข้อมูลของบัญชีทางการ เช่น ข้อมูลรหัสความปอลดภัย,รหัสการเข้าถึง และรหัสผ่านหรือ PIN ส าหรับบัญชี แม้ว่าทาง…
Read More