โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3

Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3

          SOSECURE บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา IT เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี

          “เราต้องการยกระดับความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พร้อมออกมาทำงานในยุคที่ตลาดงานด้านความมั่นคงปลอดภัยมีความขาดแคลน พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบได้ว่า ตนเองเหมาะสมและมีความชื่นชอบงานด้าน Cybersecurity หรือไม่” — คุณวัชรพล วงศ์อภัย ประธานกรรมการผู้จัดการ SOSECURE Co., Ltd. เจ้าของโครงการ Road to Cybersecurity กล่าว

          • ระดับ Basic : ปูความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
          • ระดับ Intermediate : ต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Security ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
          • ระดับ Advanced : การนำความรู้ทางด้าน Security ไปประยุกต์ใช้จริง เช่น การทดสอบเจาะระบบ, การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ Infrastructure และการวิเคราะห์และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

ครอบคลุมประเด็นด้าน Security 4 ด้าน ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง

          คอร์สอมรมของโครงการ Road to Cybersecurity ครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก คือ Application Security, Network Security, Ethical Hacking และ Incident Response โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ

          นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใดจาก 3 ระดับ ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับนั้นๆ สามารถข้ามไปเรียนระดับที่สูงกว่าได้ทันที หรือจะเข้าเรียนเพื่อทบทวนความรู้อีกครั้งก็ได้ และเมื่อผ่านการอบรมแต่ในละระดับจะมีการสอบวัดผลเพื่อก้าวไปสู่ระดับถัดไป

รูปแบบการอบรม

          ในแต่ละระดับจะแบ่งการอบมรมแบบ Live Conference ออกเป็น 3 หัวข้อ คือ Network, Application และ Systems ยกเว้นระดับ Advanced ที่จะประกอบด้วยหัวข้อ Offensive , Defensive และ Incident Response โดยแต่ละหัวข้อจะมีรูปแบบการอบรม ดังนี้

          • ภาคทฤษฎี 1 วัน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.
          • ภาคปฏิบัติ (Lab) จะเป็นแบบฝึกหัดให้ไปทำโดยระบบ LAB Online by SOSECURE
          • การสอบวัดผลจะมีการเปิดให้สอบในรูปแบบ Online เมื่อเรียนจบในทุกๆระดับขั้น
          • ผู้ที่ผ่านการสอบวัดผลสามารถเข้าเรียนในระดับถัดไปได้ ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน สามารถนัดเวลาสอบซ่อมได้อีกครั้ง

          ทุกหัวข้อสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงรับรอง เช่น CISSP, GCFA, GCIH, SSCP, E|CSA, C|EH เป็นต้น รวมไปถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าวมากกว่า 5 ปี

ตารางการอบรม

เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

          โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระยะสั้นฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

          • เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา IT อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก Core i3, RAM 4 GB, HDD ว่างอย่างน้อย 20 GB ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่อ Wireless Network ได้
          • วางมัดจำ 2,000 บาท จะได้คืนเมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบวัดผลระดับ Advanced หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งผ่าน (ถ้าไม่ผ่าน สามารถมาสอบซ่อม ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2020)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: 061-564-5294

 

Share