Road to cybersecurity

โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 4 ปี 2023

Road To Cybersecurity 2023 โครงการดีๆ เรียนฟรี สำหรับ นักศึกษา

SOSECURE บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road To Cybersecurity รุ่นที่ 4
เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 – 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี !

“เราต้องการยกระดับความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พร้อมออกมาทำงานในยุคที่ตลาดงานด้านความมั่นคงปลอดภัยมีความขาดแคลน พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบได้ว่า ตนเองเหมาะสมและมีความชื่นชอบงานด้าน Cybersecurity หรือไม่” 
 คุณวัชรพล วงศ์อภัย ประธานกรรมการผู้จัดการ SOSECURE Co., Ltd.
ผู้เริ่มต้นโครงการ Road to Cybersecurity กล่าว

• ระดับ Basic : ปูความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Network, Systems และ Application
• ระดับ Intermediate : ต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Security ทั้งในส่วนของ Network, Systems และ Application
• ระดับ Advanced : การนำความรู้ทางด้าน Security ไปประยุกต์ใช้จริง เช่น การทดสอบเจาะระบบ, การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ Infrastructure และการวิเคราะห์และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

ครอบคลุมประเด็นด้าน Security 3 ด้าน ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง

คอร์สอมรมของโครงการ Road to Cybersecurity ครอบคลุมเนื้อหา 3 ประเด็นหลัก คือ Application Security, Network Security และ Cybersecurity Fundamental

เนื้อหาหลักสูตร
📡 Networking

 • Basic Networking
 • Concept OSI Model and TCP/IP
 • IPv4 VLSM
 • Introduction of IPv6
 • Basic Cisco IOS
 • Routing Security
 • Switching Security
 • IOS Security Concept
 • Network Security Protocol
 • Securing Cisco IOS Devices
 • Securing IOS Network Services
 • Firewall Implementation
 • VPN and Tunneling Protocols

⚙ System

 • Basic Linux Administration
 • Basic Linux Command line
 • Linux Services Implementation
 • Basic Kali Linux
 • Security Guideline for Linux OS
 • Securing Linux Core OS , Microsoft Windows Core OS
 • Securing Linux Service , Microsoft Windows Service

🖲 Application

 • Basic Linux Bash Script
 • Basic syntax of shell scripting
 • Variable and Input
 • Condition,Loop
 • Develop Linux Automation Script
 • Basic Python Scripting for Cybersecurity
 • Application Security Concept
 • SSDLC Methodology
 • OWASP Top 10
 • Web Application Security Testing
 • Basic Secure Coding

🖥 Cybersecurity Fundamental

 • Cybersecurity Threat and Attack
 • Cybersecurity Control and Principle
 • Access Controls
 • Infrastructure Security
 • Security Assessment and Testing
 • Cybersecurity Monitoring
 • Cybersecurity Incident Response

รูปแบบการอบรม

ในแต่ละระดับจะแบ่งการอบมรมแบบ Live Conference ออกเป็น 3 หัวข้อ คือ Network, Systems และ Application ยกเว้นระดับ Advanced คือหัวข้อ Cybersecurity Fundamental โดยแต่ละหัวข้อจะมีรูปแบบการอบรม ดังนี้

• ภาคทฤษฎีครึ่งวัน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.
          • ภาคปฏิบัติ (Lab) ครึ่งวัน จะเป็นแบบฝึกหัดให้ไปทำโดยระบบ LAB Online by SOSECURE
          • การสอบวัดผลจะมีการเปิดให้สอบในรูปแบบ Online เมื่อเรียนจบในทุกๆระดับขั้น
          • ผู้ที่ผ่านการสอบวัดผลสามารถเข้าเรียนในระดับถัดไปได้ ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน สามารถนัดเวลาสอบซ่อมได้อีกครั้ง

ทุกหัวข้อสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงรับรอง เช่น CISSP, GCFA, GCIH, SSCP, E|CSA, C|EH เป็นต้น รวมไปถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าวมากกว่า 10 ปี

เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 4 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระยะสั้นฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

• เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา IT อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก Core i3, RAM 4 GB, HDD ว่างอย่างน้อย 20 GB ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่อ Wireless Network ได้

การวางมัดจำ
          • วางมัดจำ 1,000 บาทสำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ 2,000 บาทสำหรับนักศึกษา ป.โท
จะได้คืนเมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบวัดผลผ่าน (ถ้าไม่ผ่าน สามารถมาสอบซ่อม ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2566)

เงื่อนไขการรับเงินคืน

 1. เข้าเรียน Live ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด และสอบผ่านได้รับ Certificate รับมัดจำคืน 100%
 2. เข้าเรียน Live ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด และไม่ผ่านการทดสอบได้ รับมัดจำคืน 50%
 3. เข้าเรียน Live ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด และสอบผ่านได้รับ Certificate รับมัดจำคืน 50%
 4. เข้าเรียน Live ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด และไม่ผ่านการทดสอบไม่ได้รับการคืนมัดจำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: 083 552 6462

 

Share